โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความเสมอภาค
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิกล่องดินสอ และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี จ.ลพบุรี ได้มีโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม