มอบทุนการศึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา